Cisco เข้าซื้อกิจการ Duo Security เรียบร้อยแล้ว

Cisco เข้าซื้อกิจการ Duo Security ที่ทำบริการ Two-Factor Authentication สำหรับยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้น ด้วยเงินมากถึง 2.35 ล้านดอลลาร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสริมบริการต่างๆของทาง Cisco เอง และก่อนหน้านี้ทาง Cisco ก็ยังไม่มีรูปแบบการยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้นเป็นของตัวเอง การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้บริการต่างๆของ Cisco เองมีความปลอดภัยและสามารถพัฒนารูปแบบการใช้งานในเทคโนโลยี Cloud Server ได้อีกหลากลายในอนาคตด้วย