Real Life นิตยสารออนไลน์ เงินทุนจาก Snapchat

Snapchat

Real Life เป็นนิตยสารออนไลน์ใหม่ที่จะตีพิมพ์บทความในแนวของข้อเท็จจริง และการอยู่ร่วมกันกับเทคโนโลยี รวมถึงเราใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง ซึ่ง Real Life จะออกสัปดาห์ละ 1 เล่ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2016 นี้

ในส่วนของข้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของนั้น.ในบล็อกแรกของการเปิดตัวนิตยสาร Real Life มีพนักงานของ Snapchat บอกไว้ว่า Snapchat ได้ลงทุนในนิตยสารดังกล่าว เรื่องนี้มีการส่งอีเมล์เข้าไปสอบถามแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางโฆษกของ Snapchat ก็ได้บอกว่า Real Life เป็นเงินทุนของ Snapchat นั่นเอง