Wikipedia แบน Daily Mail ไม่ให้นำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

สารานุกรมออนไลน์ Wikipedia ประกาศแบน Daily Mail ไม่ให้นำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในสารานุกรม เนื่องจากไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังเน้นย้ำข้อมูลที่ผิดๆด้วย หลังจากประกาศแบนแล้ว กลุ่มบรรณาธิการของ Wikipedia ก็พยายามสนับสนุนให้ผู้เขียนเปลี่ยนลิงค์อ้างอิงจาก Daily Mail เป็นแหล่งอ้างอิงอื่นแทน ซึ่งมีมากกว่า 12,000 ลิงค์เลยทีเดียว